ΔιδάσκουσαΡισάνου Αναστασία

email: rissanou@tem.uoc.gr

 

Ώρες Διαλέξεων:  Δευτέρα 17:00-19:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Γραφείο:B310

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:00-17:00, Πέμπτη 13:00-15:00 ή κατόπιν συνεννόησης μέσω email

 

 

Ύλη

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C σε βάθος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων. Στις διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνεται μια σύντομη επανάληψη της ύλης που έχει καλυφθεί στο μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ και στην συνέχεια η λεπτομερής παρουσίαση σε εκείνα τα μέρη της γλώσσας που δεν έχουν καλυφθεί.

Στο ημερολόγιο του μαθήματος θα φαίνεται καθοδόν η ύλη που καλύπτεται ανά εβδομάδα.

Βιβλιογραφία

Υπάρχουν πολλά βιβλία εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού C τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον αναγνώστη ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Παρακάτω προτείνονται ενδεικτικά:

       The C Programming Language των Brian W. Kernighan και Dennis Μ. Ritchie.

       Η τέχνη και η επιστήμη της C, Eric S. Roberts, εκδόσεις Κλειδάριθμος.

       H γλώσσα C σε βάθος, Νίκος Χατζηγιαννάκης, εκδόσεις Κλειδάριθμος.

 

Ημερολόγιο Μαθήματος:

 

Εβδομάδα 1η: Επανάληψη βασικών στοιχείων (εντολών/συναρτήσεων) της C.

 

Εβδομάδα 2η: Επανάληψη βασικών στοιχείων (εντολών/συναρτήσεων) της C Παραδείγματα - Συμβολοσειρές

 

Εβδομάδα 3η: Μονοδιάστατοι Πίνακες - Παραδείγματα.

 

Εβδομάδα 4η: Συναρτήσεις.

 

Εβδομάδα 5η: Αναδρομικές συναρτήσεις - 2D-πίνακες - Πίνακες ως ορίσματα συναρτήσεων.

 

Εβδομάδα 6η: Εισαγωγή στους Δείκτες

 

Εβδομάδα 7η: Αριθμητική δεικτών Δείκτες και Πίνακες Δείκτες σε συναρτήσεις

 

Εβδομάδα 8η: Δομές, Πίνακες από δομές, Δομές σε συναρτήσεις.

 

Εβδομάδα 9η: Δομές σε συναρτήσεις, Ένθετες Δομές, Εισαγωγή στα Αρχεία.

 

Εβδομάδα 10η: Οι εντολές fprintf() και fscanf(). Η συνάρτηση feof(). Δυαδικά αρχεία και τυχαία προσπέλαση.

 

Εβδομάδα 11η: Δυναμική διαχείριση μνήμης. Οι συναρτήσεις malloc(), calloc(), free().

 

Αξιολόγηση:

 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (T) θα διαμορφωθεί τόσο από την εξέταση της θεωρίας (Θ) όσο και από τον βαθμό των εργαστηρίων (Ε).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στο μάθημα είναι και Θ>=5.0 και Ε>=5.0!!!

 

Θα ακολουθηθεί ο εξής κανονισμός: T = 0.7*Θ+0.3*Ε

Στο Ε θα συνυπολογιστούν οι εργαστηριακές ασκήσεις (Α) που θα παραδίδετε σε καθορισμένη ώρα και μέρα, για την οποία θα ενημερώνεστε μέσω ανακοινώσεων, και η προφορική εξέταση (Π) πάνω σε αυτές, με βάση ένα τύπο τα μορφής: E = x*Α+y*Π.

Τα βάρη x, y μπορεί να μην είναι πάντα ίσα, αλλά να ποικίλουν ανάλογα με την εργαστηριακή άσκηση. Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης μεταξύ των δύο συνιστωσών (Α Π) διαμόρφωσης του βαθμού των εργαστηρίων, μεγαλύτερο βάρος θα δοθεί στην προφορική εξέταση (Π).

 

Η παρουσία στα εργαστήρια δεν θεωρείται υποχρεωτική, παρόλα αυτά είναι ισχυρά συνιστάμενη γιατί εκεί θα σας δίνεται η ευκαιρία εξάσκησης στην δημιουργία κώδικα σε γλώσσα C, που είναι ο μοναδικός τρόπος εκμάθησης του προγραμματισμού.

Επίσης η αντιμετώπιση ενός προβλήματος, στην συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, του ενός εργαστηριακού δίωρου, με ταυτόχρονη την δυνατότητα βοήθειας και επίλυσης αποριών από τους βοηθούς του μαθήματος, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκμάθηση της δημιουργία ενός αλγορίθμου. Παράλληλα η παρουσία σας στα εργαστήρια και η αλληλεπίδρασή σας με τους βοηθούς θα σας δώσει την δυνατότητα εξοικείωσης τόσο με τις προφορικές εξετάσεις των εργαστηριακών ασκήσεων όσο και με την εξέταση της θεωρίας.

 

Σε περίπτωση που υπάρξει υπερκάλυψη των θέσεων στα εργαστήρια, προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές του δευτέρου έτους που θα τα παρακολουθούν για πρώτη φορά.

 

Όσοι από τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών έχουν βαθμό εργαστηρίου >=5.0 από την προηγουμένη εξέταση, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να κρατήσουν αυτό τον βαθμό ως (Ε)

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: http://www.doodle.com/68vqwfwir28au9hf
 

[ Για την εγγραφή σας στα εργαστήρια ακολουθήστε την παραπάνω ιστοσελίδα. Υπάρχουν 6 εργαστηριακές ομάδες και κάθε φοιτητής/τρια συμπληρώνει το όνομά του/της και το ΑΜ σε ΜΟΝΟ ένα δίωρο. Υπάρχει μέγιστος αριθμός 32 ατόμων ανά ομάδα. ] (Οι εγγραφές έχουν τελειώσει!!!)

 

Οι φοιτητές του Β εξαμήνου που με πληροφόρησαν μέσω email ότι δεν είχαν γραφτεί στα εργαστήρια έχουν ήδη τακτοποιηθεί στις εργαστηριακές ομάδες.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αλλαγή σε κάποιες ώρες εργαστηρίων!!!

 

ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:

Χριστινάκης Γιώργος

gchristinak@tem.uoc.gr

OM1

Δευτέρα 13:00-15:00

Δημητράκης Ελευθέριος

dimitrakis@tem.uoc.gr

OM2

Τρίτη 11:00-13:00

Καμαριανάκης Εμμανουήλ

manos@tem.uoc.gr

OM3

Τετάρτη 15:00-17:00

Τρούγγου Κατερίνα

troungou@tem.uoc.gr

OM4

Πέμπτη 15:00-17:00

Σγόντζος Κωνσταντίνος

sgontzos@tem.uoc.gr

OM5

Παρασκευή 11:00-13:00

Παπαδημητράκης Κωνσταντίνος

papadimitrakis@tem.uoc.gr

OM6

Παρασκευή 13:00-15:00

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: ANNOUNCEMENTS

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΕΞΑΣΚΗΣΗ: EXERCISES

 

Σειρές Εργαστηριακών Ασκήσεων:

Η εργαστηριακή άσκηση είναι προσωπική, ο καθένας παραδίδει την δική του πάνω στην οποία θα εξεταστεί και προφορικά.

1)     ΕργαΣΤΗΡΙΟ 1 (11-15/03): Lab1 Ημερομηνία Εξέτασης: (Βλέπε Ανακοινώσεις). Η απουσία σας από την εξέταση σημαίνει Π=0 για το συγκεκριμένο εργαστήριο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις δεν θα γίνονται δεκτές εάν δεν ακολουθούν τις αντίστοιχες οδηγίες. (Βλέπε Ανακοινώσεις)

2)     ΕργαΣΤΗΡΙΟ 2 (15-19 /04): Lab2 Ημερομηνία Εξέτασης: (Βλέπε Ανακοινώσεις). Η απουσία σας από την εξέταση σημαίνει Π=0 για το συγκεκριμένο εργαστήριο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις δεν θα γίνονται δεκτές εάν δεν ακολουθούν τις αντίστοιχες οδηγίες, ούτε εάν είναι εκπρόθεσμες.

3)     ΕργαΣΤΗΡΙΟ 3 (13-17 /05): Lab3 Ημερομηνία Εξέτασης: (Βλέπε Ανακοινώσεις). Η απουσία σας από την εξέταση σημαίνει Π=0 για το συγκεκριμένο εργαστήριο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις δεν θα γίνονται δεκτές εάν δεν ακολουθούν τις αντίστοιχες οδηγίες, ούτε εάν είναι εκπρόθεσμες.

4)     ΕργαΣΤΗΡΙΟ 4 (20-24 /05): Lab4 Ημερομηνία Εξέτασης: (Βλέπε Ανακοινώσεις). Θα καθοριστεί αργότερα. Η απουσία σας από την εξέταση σημαίνει Π=0 για το συγκεκριμένο εργαστήριο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις δεν θα γίνονται δεκτές εάν δεν ακολουθούν τις αντίστοιχες οδηγίες, ούτε εάν είναι εκπρόθεσμες.

ΒΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: TEM-102-LabGrades.

TEM-102-LabDetails

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! έγινε μια μικρή αλλαγή στους όρους αξιολόγησης βοηθητική προς τους φοιτητές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στο μάθημα είναι και Θ>=5.0 και Ε>=4.0!!!

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!

Οι φοιτητές με τα παρακάτω ΑΜ, οι οποίοι στις 13/06 εξετάστηκαν στο μάθημα της C στο αμφιθέατρο Α201, καλούνται για επανεξέταση την Τρίτη 25/06 στις 17:00 στο αμφιθέατρο Α203. Λόγο ισχυρών ενδείξεων αντιγραφής στο συγκεκριμένο αμφιθέατρο η επανεξέταση αυτή θα λειτουργήσει ως επιβεβαίωση τους απόδοσης τους. Η προηγούμενή τους εξέταση θα ακυρωθεί.

 

1496

1630

1488

1724

1505

1396

1670

1752

1592

1731

1538

1685

1738

1432

1097

1686

1372

1547

1654

1503

1295

1624

1474

1597

1702

1487

1728

1553

1494

1698

1257

1727

1687

1718

1441

1706

1668

1607

1369

1291

1279

1551

1750

1312

1736

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επιτυχία στο μάθημα σημαίνει ότι ο τελικός βαθμός είναι: T>=5.0!!!

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπολογιστεί o τελικός βαθμός είναι: Θ>=4.0 και Ε>=4.0, σε κάθε άλλη περίπτωση ο τελικός βαθμός δεν υπολογίζεται και το μάθημα δεν έχει περαστεί.

Ακολουθεί η λίστα των αποτελεσμάτων σε δύο φύλλα: Final_Grades

θεματα ιουνιοσ 2013: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Cexam.htm

 

Αποτελεσματα ΣΕΠτΕΜΒΡΙΟΣ 2013: TEM-102_GLWSSA PROGRAMMATISMOY_SEPTEMVRIOS 12-13