ΜΕΜ282: Μαθηματική μοντελοποίηση


Γενικές πληροφορίες

Ωρες μαθήματος: Τρίτη 13:00-15:00 (Α 212)
Πέμπτη 13:00-15:00 (Α 212)
Ωρες γραφείου: Τρίτη 15:00-17:00
email: nefrem at uoc.gr

Ύλη

Ασκήσεις

Ασκήσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν είναι εμπρόθεσμες. Σε περίπτωση κολλήματος όσον αφορά την έγκαιρη παράδοση κάποιας σειράς ασκήσεων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα.


Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός (\(B\)) υπολογίζεται ως εξής: \(T\): βαθμός τελικής εξέτασης, \(A\): βαθμός ασκήσεων, και $$ B = \left\{ \begin{array}{cc} \max(0.1A+0.9T,T) & T\ge5 \\ T & T<5 \end{array} \right. $$

Στον βαθμό της εξέτασης του Σεπτεμβρίου δεν θα υπολογισθούν οι ασκήσεις.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: